Search:  Artist Album  Track   
Browse All by #   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   View All Artists - View All Albums
Genres
Dharmik
Shabad Kirtan
Dhadi Vaaran
Gurmat Veechar
Gurbani Uchaaran
Live Recorded
My Account
Username:
Password:
Remember me

[ Forgot Password? ]
[ Sign-Up! ]
Update Feeds

Sikh Sangeet RSS .91 Feed
Sikh Sangeet RSS 2 Feed
Sikh Sangeet Atom Feed

Track Shabad

This shabad has been sung by the following:
Title Artist Album Shabad Submitter
06 - Gurmat Gian Group - Rogan Te Ar Sogan Te Gurmat Gian Group Mera Baid Guru Govinda nihang

 

This Shabad is by Guru Gobind Singh in Amrit Keertan on Pannaa 158

qpRswid sXY
thvaprasaadh svayai


dInn kI pRiqpwl krY inq sMq abwr gnImn gwrY ]
dheenan kee prathipaal karai nith sa(n)th ouabaar ganeeman gaarai ||


pMC psU ng nwg nrwiDp srb smY sB ko pRiqpwrY ]
pa(n)shh pasoo nag naag naraadhhip sarab samai sabh ko prathipaarai ||


poKq hY jl mY Ql mY pl mY kil ky nhIN krm ibcwrY ]
pokhath hai jal mai thhal mai pal mai kal kae nehee(n) karam bichaarai ||


dIn dieAwl dieAw iniD doKn dyKq hY pr dyq n hwrY ]1]243]
dheen dhaeiaal dhaeiaa nidhh dhokhan dhaekhath hai par dhaeth n haarai ||1||243||


kwm n kRoD n loB n moh n rog n sog n Bog n BY hY ]
kaam n krodhh n lobh n moh n rog n sog n bhog n bhai hai ||


dyh ibhIn snyh sBo qn nyh ibrkq Agyh ACY hY ]
dhaeh biheen sanaeh sabho than naeh birakath agaeh ashhai hai ||


jwn ko dyq Ajwn ko dyq jmIn ko dyq jmwn ko dY hY ]
jaan ko dhaeth ajaan ko dhaeth jameen ko dhaeth jamaan ko dhai hai ||


kwhy ko folq hY qumrI suD suMdr sRI pdmwpiq lY hY ]5]247]
kaahae ko ddolath hai thumaree sudhh su(n)dhar sree padhamaapath lai hai ||5||247||


rogn qy Ar sogn qy jl jogn qy bhu BWiq bcwvY ]
rogan thae ar sogan thae jal jogan thae bahu bhaa(n)th bachaavai ||


sqR Anyk clwvq Gwv qaU qn eyk n lwgn pwvY ]
sathar anaek chalaavath ghaav thoo than eaek n laagan paavai ||


rwKq hY Apno kr dY kr pwp sMbUh h Bytn pwvY ]
raakhath hai apano kar dhai kar paap sa(n)booh h bhaettan paavai ||


AOr kI bwq khw kh qo so su pyt hI ky pt bIc bcwvY ]6]248]
aar kee baath kehaa keh tho so s paett hee kae patt beech bachaavai ||6||248||


Page generated in : 0.027 seconds
| Sikh Sangeet | Sikh Sangeet Forum | Sikh Sangeet Gallery | Sikh Sangeet Uploader | Sikh Sangeet Blogs | Facebook Group | Android App | DholCutz Bhangra Radio | Punjabi Janta Forum |